Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obecné podmínky reklamace

Reklamační řád Bra Expert e-shop upřesňuje postup zákazníka v případě, že vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

 

I. Prevence

1) Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.

2) Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, nevhodná údržba, atd.

3) Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Prodejna BRA EXPERT poskytuje svým zákazníkům dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

 

II. Základní podmínky reklamace

1) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

2) Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží , jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

3) Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

4) Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený zaměstnanec povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

5) Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zbožívyprané, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejna BRA EXPERT je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

6) Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

 

III. Místo a způsob uplatnění reklamace

1) Zákazník může uplatnit reklamaci v kterékoliv prodejně BRA EXPERT a to osobně, nebo je možné zboží k reklamaci zaslat na adresu Bra Expert, Vodičkova 34 (pasáž), 110 00 Praha 1. V obou případech je nutné nákup reklamovaného zboží prokázat nákupním dokladem.

2) V případě zaslání reklamace poštou je nutné výrazně označit balíček jako Reklamace a přidat průvodní dopis ve kterém je specifikována vada zboží a kontakt na zákazníka.

3) Vedoucí prodejny je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamované zboží přijal, a předpokládaný způsob provedení opravy a trvání.

 

IV. Lhůty pro uplatnění reklamace

1) Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

2) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodejna BRA EXPERT je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

3) Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

V. Odstranitelné vady

1) Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

2) Prodejna BRA EXPERT zabezpečí odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

3) V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

a) reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě

b) zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

 

VI. Neodstranitelné vady

1) Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

2) Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

a) požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží)

b) nebo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení penez

3) V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

4) O tom zda zboží jeví známky neodstranitelné vady rozhoduje František Jirásek, obchodní zástupce firmy Eveden, Ltd., který vady hodnotí na základě pověření hodnotit reklamace na území ČR a SR, které je specifikované ve smlouvě s výrobcem Eveden Ltd.. V případě výrobní neodstranitelné vady nebo předpokladu výrobní vady je zboží zasílané zpátky k výrobci a zákazníkovi jsou vrácené peníze.

 

VII. Rozpor s kupní smlouvou

1) Prodejna BRA EXPERT odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.

2) V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je prodejna BRA EXPERT povinna bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

VIII. Vrácení zboží

3) Zboží zasílané na dobírku (objednané e-shopem, e-mailem) může zákazník vrátit do 14 dnů bez udání důvodů. Vrácené zboží musí být nepoškozené, čisté, nenošené a s originální připevněnou vysačkou.

 

 

 

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Napsat komentář